column
2024, 46(2): 1-2.
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The spatio-temporal evolution characteristics of the MS6.0 Barkam earthquake sequence in Sichuan on June 10,2022
Gong Yue, Long Feng, Zhao Min, Yang Peng, Wang Yuxi, Liang Mingjian, Qiao Huizhen, Wang Yuhang
2024, 46(2): 173-191. DOI: 10.11939/jass.20230104
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics of earthquake swarms and foreshock sequences in Weixi-Qiaohou fault zone and its surrounding areas
Wang Guangming, Ouyang Xin, Liu Zifeng, Peng Guanling, Jiang Jinzhong
2024, 46(2): 192-207. DOI: 10.11939/jass.20230123
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect on the predictability of pattern informatics method related to selection of studied regions
Tian Weixi, Zhang Yongxian, Zhang Shengfeng, Zhang Xiaotao
2024, 46(2): 208-225. DOI: 10.11939/jass.20220113
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Statistical characteristics of enhanced seismicity before strong earthquakes based on earthquake cases in Chinese mainland
Hu Nan, Shi Fuqiang, Ji Lingyun, Liu Jie, Qi Yuping, Wang Guangming, Zhang Lifeng, Guo Lei
2024, 46(2): 226-241. DOI: 10.11939/jass.20230021
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The prolonged quiescence anomaly and the future trends of strong earthquakes in Yunnan region
Su Youjin, Sun Nan, Zhao Xiaoyan, He Suge, Zhang Qian
2024, 46(2): 242-256. DOI: 10.11939/jass.20230097
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Machine learning earthquake prediction method based on seismic activity images and its application in North China
Yin Xiaofei, Li Wenjun, Xu Yingcai, Zhang Xiaodong, Cai Jin’an
2024, 46(2): 257-272. DOI: 10.11939/jass.20230133
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Spatio-temporal distribution characteristics of the worldwide volcano activity and their implication to the strong earthquake trends
Shi Fuqiang, Wang Peng, Yang Chenyi, Wang Guangming, Liu Jie, Shao Zhigang, Wang Qinglin, Jia Ruo
2024, 46(2): 273-291. DOI: 10.11939/jass.20230120
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Variations of apparent resistivity before the 2022 MS6.9 Menyuan earthquake in Qinghai Province revealed by the virtual fault dislocation model
Li Xinyan, Xie Tao, Zeng Xianwei, Wei Dingjun, Cui Jin, Li Xia
2024, 46(2): 292-306. DOI: 10.11939/jass.20230027
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Mechanism analysis of spatial distribution of the geophysical observation anomalies before the 2013 Minxian-Zhangxian MS6.6 earthquake and the 2017 Jiuzhaigou MS7.0 earthquake
Yang Chenyi, Shi Fuqiang, Ji Lingyun, Yang Yihai, Su Lina, Yang Min, Zheng Yi
2024, 46(2): 307-326. DOI: 10.11939/jass.20230118
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Borehole strain data based seismicity prediction analysis using a neural network
Yu Zining, Li Haifeng, Jing Xilong, Chi Chengquan, Zheng Haiyong
2024, 46(2): 327-339. DOI: 10.11939/jass.20230122
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Statistical characteristics analysis on the relationship between radon anomalies and earthquakes in Yunnan region
Li Qiong, Fu Hong, Hu Xiaojing, Du jiayun, Yang Li
2024, 46(2): 340-352. DOI: 10.11939/jass.20230130
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]

WeChat